BG     EN

Румяна Константинова Пашова

Дипломиран експерт-счетоводител от 1999 г.
диплом № 502

КЛИЕНТИ

Клиенти на дружеството са предприятия от различни отрасли:

  • Здравно осигуряване
  • Здравеопазване
  • Строителство
  • Търговия
  • Енергетика
  • Транспорт
  • Услуги
  • Юридически лица с нестопанска цел
  • Бенефициенти по проекти, финансирани от Европейския съюз, международни финансови организации и др.
Румяна Константинова Пашова
Град:София, 1618
Адрес:ул. Пирин 5
Телефон:+359 2 920 08 66
GSM:+359 885 27 86 81
e-mail:rkp@abv.bg