BG     EN

Румяна Константинова Пашова

Дипломиран експерт-счетоводител от 1999 г.
диплом № 502

УСЛУГИ

ОДИТ

 • Независим финансов одит (проверка и заверка на годишни финансови отчети)
 • Ограничен преглед на финансови отчети
 • Изпълнение на договорни процедури
 • Вътрешен одит
 • Одит със специално предназначение

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Текущо счетоводно отчитане
 • Изготвяне на финансови отчети в съответствие с ССФОМСП и МСС/МСФО
 • Счетоводни консултации

КОНСУЛТАЦИИ

 • Данъчно законодателство
 • Обществено осигуряване
 • Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Данъчно планиране
 • Изготвяне на бизнес план
Румяна Константинова Пашова
Град:София, 1618
Адрес:ул. Пирин 5
Телефон:+359 2 920 08 66
GSM:+359 885 27 86 81
e-mail:rkp@abv.bg