BG     EN

Румяна Константинова Пашова

Дипломиран експерт-счетоводител от 1999 г.
диплом № 502

ЗА ФИРМАТА

"РУМИ КОНТ" ЕООД е регистрирано през 2003 г. по Търговския закон дружество с предмет на дейност счетоводни и одиторски услуги, данъчни консултации и др. Дейността на дружеството е в областта на одита и счетоводството. Освен счетоводни одиторски услуги изпълняваме и ангажименти в областта на данъчното консултиране, финансови ревизии на предприятия по поръчка на собствениците, организираме квалификационни семинари по счетоводство и данъци. Съществен дял от дейността на дружеството е одити на проекти, финансирани от ЕС.

Управител и едноличен собственик е Румяна Константинова Пашова.

Румяна Константинова Пашова е дипломиран експерт-счетоводител /регистриран одитор/ от 1999 г., диплом № 502.

  • Член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
  • Лиценз за заверка на финансови отчети на пенсионно-осигурителни и здравно-осигурителни дружества,
  • Вписана в списъка на регистрираните одитори по чл. 102 от КЗ в Комисията за финансов надзор.
  • Контрольор към Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги в ИДЕС 2005 - 2009 г.
  • Сертификат за Вътрешен одитор в публичния сектор № 01637 от 06.01.2012 г., издаден от Министерство на финансите

Екипът ни работи в постоянно партньорство с адвокатска кантора във връзка с изпълнение поетите ангажименти към своите клиенти.

Партньори на дружеството са хабилитирани преподаватели от УНСС и други специалисти във връзка с консултантската дейност.

Румяна Константинова Пашова
Град:София, 1618
Адрес:ул. Пирин 5
Телефон:+359 2 920 08 66
GSM:+359 885 27 86 81
e-mail:rkp@abv.bg